logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Trường, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng ủy và Ban Giám hiệu; chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.
2. Tổ chức và chủ trì các buổi nói chuyện ngoại khóa cho sinh viên nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức; rèn luyện tác phong, nếp sống văn minh, nội quy học đường. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong cuộc vận động đấu tranh chống tiêu cực trong học đường.
3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức học tập quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sinh viên. Phối hợp với các phòng, Ban quản lý khu nội trú để triển khai và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên.
4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.
5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa mới; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” vào đầu mỗi năm học; phối hợp tổ chức khám sức khỏe sinh viên; phân lớp, chỉ định ban cán sự lớp; cấp mã sinh viên.
6. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú xem xét việc bố trí chỗ ở cho sinh viên trong khu nội trú, kiểm tra sinh viên trong việc chấp hành quy chế khu nội trú; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý số sinh viên ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
7. Quản lý hồ sơ của sinh viên. Thường xuyên cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan như khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện, học tập của sinh viên chính quy. Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản, hồ sơ sinh viên theo chức năng quản lý và quy định của pháp luật.
8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Bộ, Trường về học bổng, học phí, khen thưởng- kỷ luật đối với sinh viên. Làm thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng phục vụ học tập theo quy định.
9. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học.
10. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.
11. Phối hợp với gia đình sinh viên trong công tác quản lý sinh viên, xác định đối tượng sinh viên yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ kịp thời.
12. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, sinh viên tình nguyện; định hướng các chủ trương công tác, các phương thức hoạt động cho sinh viên của Trường theo từng thời gian và chủ đề thích hợp.
13. Chủ trì phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài Trường thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên trong học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm.
14. Chủ động khai thác các hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, thích hợp để quảng bá hình ảnh, truyền thông tốt đẹp của Nhà trường trong sinh viên và bên ngoài nhằm thu hút ngày càng nhiều học sinh có nguyện vọng vào học tại Trường.
15. Quản lý cán bộ, viên chức của Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun