logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Quy chế tuyển sinh
Quy chế tuyển sinh năm 2023
Quy chế này quy định : Ngành, nghề đào tạo; t hời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; t hủ tục và hồ sơ đăng ký ...
tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh