logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục miễn, giảm 70% học phí

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục nhận tiền miễn, giảm học phí 70% đối với sinh viên trình độ cao đẳng chính quy Khóa 9 như sau:

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thủ tục nhận tiền miễn giảm 70% học phí

 

Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa 9

 - Sinh viên các lớp cao đẳng chính quy Khóa 9

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn các thủ tục hồ sơ hưởng miễn giảm học phí như sau:

1. Đối tượng hưởng miễn, giảm học phí

Sinh viên đang theo học trình độ cao đẳng chính quy tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội và thuộc đối tượng:

+) Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.

+) Theo học nhóm ngành sức khỏe trình độ cao đẳng (mã 672) các ngành Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh,.. thuộc danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trình tự, thủ tục hồ sơ miễn, giảm học phí

- Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển và nhập học, sinh viên nộp đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 81/NĐ-CP (có mẫu đơn đề nghị kèm theo).

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận hồ sơ miễn giảm cho sinh viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 81/NĐ-CP (có mẫu giấy xác nhận kèm theo). Đồng thời, lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng miễn, giảm học phí gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú để thực hiện theo quy định (có mẫu danh sách kèm theo).

Trên đây là hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên từ khóa 9 trở đi. Nhận được thông báo này, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện./.

1/ Tải mẫu đơn xin đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo Phụ lục VII tại đây: MẪU ĐƠN

2/ Tải mẫu giấy xác nhận sinh viên theo Phụ lục VIII tại đây: MẪU GIẤY XÁC NHẬN

3/ Tải mẫu dự toán kinh phí cấp bù tiền học phí theo Phụ lục IX tại đây: MẪU DỰ TOÁN

tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun