logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi năm 2024

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội giảng thiết bị dạy nghề tự làm;

Căn cứ Quy định số 234/QyĐ-DHN ngày 02/05/2024 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội Quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường;

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi (sau đây gọi là Hội giảng) năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khuyến khích, động viên giảng viên tích cực tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo; lựa chọn, tôn vinh những giảng viên tiêu biểu hằng năm;

- Đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên; làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xếp loại thi đua trong năm học và lựa chọn các giảng viên tiêu biểu tham gia các Hội giảng, hội giảng cấp trên tổ chức trong giai đoạn tới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội giảng nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; tạo môi trường giáo dục cho giảng viên học hỏi, trao đổi, truyền dạt kinh nghiệm trong giảng dạy;

- Giảng viên tham gia Hội giảng chấp hành nghiêm quy chế; tích cực chủ động bám sát các nội dung thi, tổ chức ôn luyện để tham gia Hội giảng đạt kết quả cao nhất.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung: Hội giảng năm 2024 tiến hành các nội dung thi sau:

- Thi hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ về giáo dục nghề nghiệp;

- Thi soạn bài giảng, giáo án;

- Thi thực hành giảng chuyên môn.

2. Chương trình Hội giảng (có Phụ lục kèm theo).

III. THÀNH PHẦN

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (Ban GK), Ban đề thi, Tổ thư ký Hội giảng;

- Các giảng viên cơ hữu đã giảng dạy và công tác tại nhà trường từ 12 tháng trở lên; trường hợp không đăng ký tham gia Hội giảng phải có đơn trình bày lý do, được lãnh đạo khoa nhất trí và báo cáo Ban Giám hiệu (gửi qua phòng Đào tạo);

- Cán bộ, giảng viên các khoa không có giờ lên lớp tham dự.

IV. THỜI GIAN

- Tổ chức nội dung thi hiểu biết, soạn bài giảng, giáo án trong khoảng từ 15/7 đến 18/7/2024 (giảng viên dự Hội giảng nộp 01 bản cứng bài giảng, giáo án về phòng Đào tạo trước ngày 12/7/2024);

- Tổ chức thi giảng chuyên môn trong khoảng từ 25/7 đến 27/7/2024.

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

1. Trang phục: Các thành phần tham gia Hội giảng mang trang phục tự chọn, trang phục chuyên môn, đồng phục nhà trường theo quy định của Ban tổ chức;

2. Phòng Đào tạo đảm bảo trang thiết bị, vật chất phục vụ Hội giảng theo đề nghị của các khoa;

3. Các giảng viên tham gia dự Hội giảng tự chuẩn bị bài giảng, giáo án, thiết bị, đồ dùng dạy học theo yêu cầu của nội dung bài giảng và phương pháp dạy học.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban đề thi, Tổ thư ký; xây dựng Quy chế Hội giảng trình Trưởng ban tổ chức phê duyệt;

- Xây dựng lịch thi từng nội dung; chuẩn bị phòng giảng; làm công tác tổ chức Hội giảng;

- Cử cán bộ, chuyên viên tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban đề thi, Tổ thư ký Hội giảng.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

Thẩm định phẩm chất đạo đức của giảng viên được xét, đề nghị Giảng viên dạy giỏi năm 2024 thuộc diện quản lý. Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo. Quản lý và bảo mật đề thi.

3. Trung tâm truyền thông, tuyển sinh và đối ngoại

Tổ chức viết bài tuyên truyền, đưa tin về Hội giảng đăng trên website trường; chụp ảnh, quay phim làm tư liệu; cử cán bộ tham gia các Ban trong Hội giảng.

4. Phòng Tài chính - Kế toán

Tổng hợp dự trù kinh phí đảm bảo cho Hội giảng từ các phòng, khoa; lập dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức chi tiêu và thanh quyết toán theo quy định.

5. Các khoa

Phổ biến Kế hoạch đến toàn thể giảng viên; lập danh sách giảng viên tham gia Hội giảng (Thí sinh) gửi phòng Đào tạo trước ngày 28/6/2024; tổ chức cho giảng viên ôn luyện, chuẩn bị các nội dung thi đảm bảo chất lượng; cử cán bộ, giảng viên (không tham gia thi) tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban đề thi. Khi có kết quả Hội giảng, tổ chức làm thủ tục đề nghị xét, công nhận giảng viên giỏi năm 2024 theo đúng nội dung tại Quy định số 234/QyĐ-DHN ngày 02/05/2024 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội Quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường.

6. Các lớp sinh viên

Giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức cho sinh viên dự giảng rèn luyện ngoài giờ và khi thi thực hành giảng chuyên môn, tổ chức cho sinh viên dự giảng theo đề nghị của khoa và giảng viên.

Nhận được Kế hoạch, yêu cầu các Phòng, Khoa và các đơn vị toàn trường quán triệt thực hiện nghiêm túc./.

tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun