logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Kế hoạch xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm nội bộ, phục vụ công tác giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động, ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-DHN ngày 20/3/2023; Quy chế tổ chức đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-DHN ngày 25/2/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội;

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội (Nhà trường) ban hành Kế hoạch xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm nội bộ, phục vụ công tác giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) và khoa học công nghệ (KHCN) của Nhà trường, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuẩn hóa các Quy chế, Quy định, Quy trình của Nhà trường phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật;

- Làm cơ sở để các cơ quan, khoa trong Nhà trường tổ chức thực hiện công tác GD - ĐT và KHCN theo đúng quy định, thống nhất, thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, khoa thực hiện phải bám sát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị mình;

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra; sau khi ban hành tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các công tác theo Quy chế, Quy định, Quy trình.

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa 04 Quy chế, Quy định (Kèm theo Phụ lục I);

2. Xây dựng 16 Quy trình ISO 9001: 2015 (Kèm theo Phụ lục II);

3. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện (Theo Kế hoạch số 210/KH-DHN ngày 19/4/2024 của Nhà trường).

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Phụ lục I, II).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, khoa tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm nội bộ theo phân công;

- Tổng hợp, hoàn thiện các văn bản, trình Hiệu trưởng phê duyệt; tham mưu cho Ban Giám hiệu về nội dung, phương pháp quán triệt, triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, khoa liên quan

Theo phân công, phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm nội bộ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung công việc theo Quy chế, Quy định, Quy trình tới cán bộ, nhân viên thuộc quyền đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản kể từ ngày Kế hoạch này có hiệu lực. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh với Ban Giám hiệu (Qua phòng Đào tạo) để kịp thời giải quyết.

Nhận được Kế hoạch, yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc../.

Xem chi tiết nội dung Quyết định trong file đính kèm:

File đính kèm: Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ chuẩn

 

tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun